Skip to main content
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Spory sądowe i arbitraż

Kancelaria wspiera Klientów w rozwiązywaniu sporów oraz prowadzeniu postępowań sądowych i arbitrażowych. Zespół kancelarii specjalizuje się w sprawach gospodarczych.

Partner odpowiedzialny za praktykę:

Doświadczenie

Zobacz szczegółowy opis doświadczeń zespołu Kancelarii w obszarze postępowań spornych:

Spory budowlane

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym dotyczącym odstąpienia od kontraktu na budowę inwestycji z zakresu ochrony środowiska (wartość wzajemnych roszczeń przekraczająca 300 milionów złotych)
 • Reprezentowanie generalnego wykonawcy w sporze z zamawiającym dotyczącym opóźnień w realizacji oraz wad przedmiotu zamówienia obejmującego remont skrzyżowań oraz budowę systemu zarządzania ruchem (wartość wzajemnych roszczeń przekraczająca 60 milionów złotych)
 • Doradzanie zamawiającemu w sporze z generalnym wykonawcą dotyczącym opóźnień w realizacji bloku energetycznego (łączna wartość roszczeń przekraczająca 100 milionów złotych)

Spory finansowe

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie firmy z branży fin-tech w sporze z doradcą finansowym (wartość przedmiotu sporu przekraczająca 12 milionów złotych)
 • Reprezentowanie Klienta z branży deweloperskiej w sporze finansowym z inwestorem (wartość przedmiotu sporu blisko 10 milionów złotych)
 • Prowadzenie po stronie konsumentów postępowań sądowych dotyczących kredytów walutowych

Spory korporacyjne

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie Klienta w sporze z funduszem inwestycyjnym, dotyczącym wykonania umowy inwestycyjnej (wartość roszczeń przekraczająca 15 milionów złotych)
 • Reprezentowanie członków zarządu spółki z o.o. w postępowaniach zainicjowanych przez wierzycieli spółki na podstawie art. 299 k.s.h. w związku z jej niewypłacalnością (wartość przedmiotu sporu: ponad 40 mln złotych)
 • Reprezentowanie Klienta w sporze o zapłatę ceny na gruncie umowy sprzedaży udziałów (wartość roszczeń przekraczająca 400 tysięcy złotych)
 • Reprezentowanie udziałowca spółki w postępowaniu o udzielenie zgody sądu na zbycie udziałów

Spory IT

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie Klienta z branży IT w sporze z firmą doradczą domagającą się wynagrodzenia za sukces w restrukturyzacji jednego z działów (wartość przedmiotu sporu blisko 3 miliony złotych)
 • Reprezentowanie programisty w sporze o wynagrodzenie oraz odszkodowanie za zakaz konkurencji

Dobra osobiste

Przykładowe doświadczenie:

 • Uzyskanie rekordowego zadośćuczynienia dla ofiary przestępstwa seksualnego
 • Wniesienie prywatnego aktu oskarżenia w sprawie o zniesławienie w imieniu prezesa spółki giełdowej przeciwko lokalnemu politykowi

Inne spory gospodarcze

Przykładowe doświadczenie:

 • Reprezentowanie producenta taboru kolejowego w sporze dotyczącym kar umownych za domniemane opóźnienie i wady dostarczonych pojazdów (wartość przedmiotu sporu: ponad 35 milionów złotych)
 • Reprezentowanie spółki z branży chemicznej w sporze z jej konkurentem, który zarzucał jej naruszenie zasad uczciwej konkurencji (wartość przedmiotu sporu przekraczająca 45 milionów złotych)
 • Reprezentowanie spółki z branży fintech w sporach z jej byłym prezesem oraz założoną przez niego spółką konkurencyjną.
 • Reprezentowanie firmy z branży lotniczej w sporze z konkurentem, który domagał się unieważnienia przetargu na zakup śmigłowców (wartość przedmiotu sporu: 13 miliardów złotych)
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Prawo dla biznesu

Kancelaria wspiera przedsiębiorców przy tworzeniu i negocjowaniu umów, w sprawach korporacyjnych, pomaga rozwiązywać spory pracownicze, reprezentuje Klientów przed urzędami w sprawach związanych z prowadzeniem biznesu.

Partnerzy odpowiedzialni za praktykę:

Doświadczenie

Zobacz szczegółowy opis specjalizacji Kancelarii w obszarze obsługi przedsiębiorstw.

Tworzenie i negocjowanie umów

Wspieramy Klientów przy tworzeniu i negocjowaniu kontraktów regulujących zasady współpracy między przedsiębiorcami,  w tym umów najmu nieruchomości, umów sprzedaży czy umów dystrybucyjnych.

Czynności korporacyjne

Przykładowe doświadczenie:

 • Przeprowadzenie rund finansowania w start-upie z branży educational technology (opracowanie postanowień umowy inwestycyjnej, podwyższenie kapitału zakładowego, umowy sprzedaży udziałów
 • Wdrażanie w spółce programu akcjonariatu pracowniczego (ESOP)
 • Bieżąca obsługa korporacyjna (zmiany w składach organów, projekty uchwał organów, organizowanie zgromadzeń wspólników itp.)

Programy pomocowe

Pomagamy Klientom pozyskiwać oraz rozliczać środki pomocowe, w szczególności związane z tarczami antykryzysowymi.

Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Podatki

Kancelaria zapewnia Klientom wszechstronne wsparcie w obszarze prawa podatkowego. Dbamy o zapewnienie zgodności bieżącej działalności z wymogami prawa podatkowego oraz dostosowanie do zmian w tym obszarze. Obsługujemy podatkowo transakcje. Wspieramy Klientów w relacjach z organami podatkowymi.

Partner odpowiedzialny za praktykę:

Zakres usług

Zobacz szczegółowy opis specjalizacji Kancelarii w obszarze doradztwa podatkowego.

Bezpieczeństwo podatkowe firmy

Nasze usługi w tym zakresie obejmują:

 • prowadzenie audytów podatkowych służących zidentyfikowaniu ryzyk lub szans podatkowych;
 • przeglądy procedur oraz stosowanych praktyk podatkowych;
 • opracowywanie i wdrażanie kompleksowych lub obszarowych procedur podatkowych;
 • organizacja szkoleń dla Zarządów oraz służb finansowych;
 • zabezpieczenie dochowywania wymogów należytej staranności wynikająych z przepisów prawa podatkowego;
 • wsparcie we wdrożeniu oraz opublikowaniu strategii podatkowej (dotyczy dużych przedsiębiorców).

Doradztwo transakcyjne

Wspieramy naszych Klientów w transakcjach dotyczących nieruchomości, przedsiębiorstw, a także aktywów finansowych.

Nasze usługi obejmują:

 • opracowanie struktury umownej najbardziej dopasowanej do intencji stron;
 • weryfikację treści umów z perspektywy przepisów podatkowych;
 • opracowywanie dokumentacji towarzyszącej (oświadczenia, raporty MDR i in.);
 • wsparcie w zakresie przeprowadzenia due diligence nabywanych aktywów (np. nieruchomości, przedsiębiorstwa).

Doradztwo restrukturyzacyjne

Wspieramy Klientów w przeprowadzaniu zmian formy działalności. Pomagamy dostosować istniejącą strukturę organizacyjną firmy do potrzeb biznesowych lub zmian prawnych. Nasze doświadczenie pomoże Ci zabezpieczyć te procesy z perspektywy prawno-podatkowej.

Nasze usługi w tym obszarze obejmują:

 • wsparcie przy transferach aktywów pomiędzy podmiotami powiązanymi (wartości niematerialne i prawne, nieruchomości i in.);
 • wsparcie przy przekształcaniu spółek (spółki komandytowe, spółki jawne, spółki z o.o.);
 • wsparcie przy połączeniach lub podziałach spółek (wybór optymalnej metody księgowej połączenia, wsparcie w integracji łączonych spółek);
 • wsparcie przy ustalaniu przepływów finansowych pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Przygotowanie do Polskiego Ładu

Nowy Ład ma przynieść rewolucję w prawie podatkowym, istotnie wpływając na poziom obciążeń nakładanych na przedsiębiorców. Pomagamy naszym Klientom przygotować się do tych zmian.

Śledzimy doniesienia agend rządowych oraz publikowane projekty aktów prawnych, które mają implementować planowane rozwiązania. Przekazujemy kluczowe informacje naszym Klientom i analizujemy z nimi, jak wykorzystać nadchodzące szanse (przykładowo: ulga na robotyzację, rozszerzony Estoński CIT, łączenie IP BOX i ulgi B+R) i ograniczyć ryzyko wynikające z nadchodzących zmian.

Wsparcie dla start-upów

Wspieramy naszych Klientów w obszarach związanych z kapitalizacją, bieżącą działalnością oraz wypłatami z podmiotów działających w branży start-up. Nasze wsparcie obejmuje m.in.:

 • weryfikację umów inwestycyjnych z perspektywy skutków podatkowych przyjętych mechanizmów kapitalizacji, zabezpieczanie działalności;
 • obsługę transakcji dot. obejmowania lub sprzedaży udziałów;
 • proponowanie zasad wynagradzania założycieli start-upu oraz przepływów środków w układzie założyciele – inwestorzy – start-up.

Naszym Klientom z tej branży oferujemy również wsparcie we wdrożeniu rozwiązań pozwalających na generowanie zgodnych z prawem oszczędności podatkowych.

Bieżące wsparcie podatkowe

Oferujemy usługę stałego wsparcia dla firm, w ramach którego współpracujemy z doradcami księgowymi naszych Klientów celem zabezpieczenia ich rozliczeń podatkowych. Nasze doradztwo obejmuje m.in.:

 • Wsparcie przy rozliczeniach podatkowych (JPK, wypełnianie deklaracji PIT, wypełnianie informacji na potrzeby podatku od nieruchomości);
 • Porady podatkowe w odpowiedzi na pytania Klienta;
 • Wsparcie w zakresie prowadzonych przez organy czynności sprawdzających/kontroli podatkowych;
 • Wsparcie w negocjacjach umów z kontrahentami celem zabezpieczenia prawidłowych rozliczeń podatkowych;
 • Wsparcie przy rejestracji działalności poza granicami Polski;
 • Wsparcie przy wdrażaniu nowych obowiązków podatkowych (np. ceny transferowe, pakiet e-commerce w VAT).

Wsparcie w weryfikacji obowiązków wynikających z przepisów o cenach transferowych, sporządzaniu dokumentacji cen transferowych.

Wdrażanie ulg podatkowych (ulga na nowe inwestycje, IP Box, B+R)

Oferujemy usługi w zakresie wdrażania korzystnych rozwiązań podatkowych dla sektora IT oraz firm planujących inwestycje i wdrażających innowacje. Naszych Klientów wspieramy m.in. w obszarach:

 • uzyskania wsparcia w ramach Polskiej Strefy Inwestycji;
 • wdrażania IP Box;
 • wdrożenia ulg B+R;
 • analizowania i docelowo przygotowania do wdrożenia ulg w ramach Polskiego Ładu (ulga na robotyzację, ulga na IPO, ulga konsolidacyjna, ulga na ekspansję).

Opodatkowanie nieruchomości

Zapewniamy wszechstronne doradztwo podatkowe w odniesieniu do nieruchomości. Nasze wsparcie obejmuje w szczególności:

 • pomoc w ustalaniu zasad amortyzacji naniesień na nieruchomości;
 • weryfikację prawidłowości kwot podatku od nieruchomości naliczanego przez gminy oraz występowanie o zwrot nadpłaty;
 • doradztwo przy sprzedaży nieruchomości lub wnoszeniu nieruchomości aportem do spółek;
 • wsparcie w obsłudze spółek nieruchomościowych z udziałowcami zagranicznymi (weryfikacja statusu spółki, weryfikacja zakresu obowiązków raportowania, wsparcie przy wypełnianiu obowiązków płatnika podatku u źródła).

MDR

Wspieramy naszych Klientów w wypełnianiu obowiązków raportowania schematów podatkowych. Oferujemy naszym Klientom:

 • weryfikację, czy planowane lub przeprowadzone transakcje, restrukturyzacje lub inne działania podlegają obowiązkom raportowania;
 • wsparcie przy przygotowaniu raportów MDR;
 • wdrażanie lub weryfikację procedur MDR stosowanych w firmie.
Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Sukcesje rodzinne

Wspieramy naszych Klientów w planowaniu oraz zabezpieczeniu przekazania majątku rodzinnego następnym pokoleniom. Współpracując z Klientami w tym obszarze skupiamy się na:

 • zapewnieniu bezpiecznych mechanizmów przekazania majątku niezależnie od stopnia pokrewieństwa;
 • stworzeniu zabezpieczeń dla kontynuacji działalności przedsiębiorstwa wchodzącego w skład majątku rodzinnego;
 • zaproponowaniu modelu przepływów finansowych wewnątrz rodzinnych oraz w relacji z firmą rodzinną, które będą efektywne biznesowo, regulacyjnie i podatkowo;
 • skutecznym przeprowadzenie rozliczeń podatkowych związanych z dziedziczeniem (podatek od spadków i darowizn, zamknięcie rozliczeń podatkowych spadkodawcy).

Partnerzy odpowiedzialni za praktykę:

Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Prawo karne i karnoskarbowe

Reprezentujemy naszych Klientów w sprawach karnych i karnych skarbowych. Zakres naszych usług obejmuje następujące obszary:

 • występujemy w postępowaniach karnych w charakterze zarówno obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonych oraz oskarżycieli posiłkowych. Nasze wsparcie dotyczy przestępstw kryminalnych, komunikacyjnych, jak również przestępstw związanych z obrotem gospodarczym.
 • bronimy naszych klientów na wszystkich etapach postępowania karnego, również w toku postępowania wykonawczego.
 • wspieramy Klientów w postępowaniach karnoskarbowych współpracując w tym obszarze z doradcami podatkowymi z naszej kancelarii.
 • posiadamy doświadczenie w doradzaniu i reprezentowaniu Klientów w postępowaniach dotyczących przestępstw gospodarczych oraz prowadzeniu wewnętrznych dochodzeń we współpracy z działami compliance.

Partner odpowiedzialny za praktykę:

Doświadczenie

Zobacz szczegółowy opis specjalizacji Kancelarii w prawa karnego i karnoskarbowego

Sprawy karne kryminalne

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

 • bronimy w postępowaniach karnych dotyczących zarzutów posiadania znacznej ilości substancji odurzających;
 • bronimy w postępowaniach dotyczących zarzutów jazdy pod wpływem alkoholu, spowodowania wypadku komunikacyjnego, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia;
 • bronimy w postępowaniach dotyczących zarzutów przekroczenia uprawnień, składania fałszywych oświadczeń i poświadczania nieprawdy w dokumentach.

Sprawy karne gospodarcze

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

 • bronimy w postępowaniach dotyczących wyłudzania środków z dotacji unijnych;
 • reprezentujemy pokrzywdzonych w postępowaniach dotyczących oszustw na ich szkodę o wielomilionowej wartości;
 • bronimy i reprezentujemy naszych Klientów w postępowaniach nadzorowanych i prowadzonych zarówno przez Prokuratorów Rejonowych, Okręgowych jak i Prokuraturę Krajową i jej wyspecjalizowane Wydziały Zamiejscowe.

Sprawy karne skarbowe

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

 • bronimy naszym Klientów w sprawach karnych skarbowych dotyczących uszczupleń podatkowych
 • bronimy podejrzanych i oskarżonych w postępowaniach dotyczących wyłudzeń podatku VAT, udziału w karuzelach podatkowych, praniu brudnych pieniędzy

Zatrzymania

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

 • bierzemy udział w postępowaniu karnym od chwili zatrzymania wiedząc, że zapewnienie pomocy i wsparcia obrońcy na początkowym etapie postępowania karnego jest kluczowe dla jego dalszego toku
 • bierzemy udział w posiedzeniach dotyczących zastosowania i przedłużenia tymczasowego aresztowania

Postępowania wykonawcze

Wspieramy naszych klientów w następujących obszarach:

 • przygotowujemy wnioski o udzielenie przerwy w karze lub odroczenia wykonania kary
 • przygotowujemy i skutecznie bronimy klientów w postępowaniach o udzielenie zgody na wykonywanie kary w systemie dozoru elektronicznego (tzw. SDE)

Dowiedz się, jak prawo może zapewnić bezpieczeństwo Tobie i Twojemu biznesowi.

Umów spotkanie