Kempa Gruchot Rawicz-Zaborowska

Magdalena Inglot

Adwokat, Of Counsel

Adwokat Magdalena Inglot jest absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2010). W trakcie studiów ukończyła kurs Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzony przez Uniwersytet Wrocławski wspólnie z Chicago-Kent College of Law, a także uzyskała tytuł Bachelor of Arts in Law with Honours (BA(Hons)) na University of the West of Scotland (2009). Cenne umiejętności prawnicze zdobyła także uczestnicząc w prestiżowym konkursie dla studentów prawa Willem C. Vis International Commercial Arbitration Moot w Wiedniu (2009).

W 2014 roku zdała egzamin adwokacki i została wpisana na listę adwokatów w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Warszawie. Po odbyciu aplikacji ukończyła studia na Melbourne Law School będącym wówczas piątym najlepszym wydziałem prawa na świecie uzyskując tytuł LL.M. (Master of Laws).

Magdalena przez wiele lat pracowała w działach procesowych i arbitrażowych w największych międzynarodowych kancelariach prawniczych. Świadczyła obsługę prawną w tym reprezentowała klientów w licznych postępowaniach sądowych i arbitrażowych. Doradzała klientom na etapie przedprocesowym w zakresie pozasądowego rozwiązywania sporów oraz zabezpieczenia roszczeń.

Magdalena posiada doświadczenie w zakresie spraw z sektora bankowego i ubezpieczeniowego, jak również w sprawach budowlanych.

Jej doświadczenie obejmuje m.in.:

  • Reprezentowanie szwajcarskiej firmy z branży pojazdów szynowych w arbitrażu przed Międzynarodowym Sądem Arbitrażowym w Paryżu (ICC) dotyczącym sporu z konsorcjantem w przedmiocie nienależytego wykonania umowy wyprodukowania i dostawy nowoczesnych pociągów;
  • Doradztwo na rzecz akcjonariusza spółki telekomunikacyjnej w licznych postępowaniach związanych z realizacją uprawnień akcjonariusza mniejszościowego;
  • Reprezentowanie spółki akcyjnej z branży FMCG w licznych sporach w przedmiocie zaskarżenia uchwał jej zgromadzenia akcjonariuszy;
  • Doradztwo na rzecz spółek z branży farmaceutycznej w sporach dotyczących rzekomego szkodliwego działania środków farmaceutycznych oraz wadliwych urządzeń medycznych;
  • Reprezentowanie dostawcy usług telekomunikacyjnych w licznych sporach z przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi w zakresie dostarczenia usług telekomunikacyjnych;
  • Reprezentowanie spółki z branży budowlanej w związku z nienależytym uruchomieniem gwarancji bankowej przez kontrahenta;
  • Reprezentowanie spółki z branży projektowej w sporze dotyczącym wad konstrukcyjnych budynku;
  • Doradztwo na rzecz międzynarodowego ubezpieczyciela w związku z uszkodzeniem kadłuba statku podczas holowania wykonanym na podstawie międzynarodowej umowy o holowaniu morskim „Towcon”;
  • Doradztwo na rzecz międzynarodowego ubezpieczyciela w związku z roszczeniami dotyczącymi utraty towarów w tranzycie;
  • Reprezentowanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych w sporze z inwestorem dotyczącym niedochowania należytej staranności przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych przez towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Magdalena świadczy obsługę prawną w języku polskim i angielskim.

magdalena.inglot@kgrz.pl